Strategische koers 2019 - 2023

In dit document beschrijven we de strategische koers van De Tjongerwerven CPO voor de periode 2019-2023. Een periode waarin veel gaat gebeuren met het onderwijs. Lees 'm hier of klik op de afbeelding hiernaast.

 


 

 


 

Organisatie De Tjongerwerven

De organisatie van De Tjongerwerven is weergegeven in de onderstaande organogram. Onder de organogram staan de verschillende divisies met hun uitleg.

 


 

 

 

 

 


 

Bestuur

De stichting De Tjongerwerven telt, sinds 1 augustus 2017, 9 basisscholen, waarvan 2 samenwerkingsscholen. Hoewel de scholen één bestuur hebben, blijven het zelfstandige scholen. De Directeur Bestuurder voert overleg met de Raad van Toezicht. De Directeur Bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting. De uitvoerende bevoegdheid is op stichtingsniveau gemandateerd aan het bestuursbureau en op schoolniveau aan de schooldirecteuren. De Directeur Bestuurder legt achteraf op hoofdlijnen verantwoording af aan de RvT.

 

Downloaden in pdf:

 

  Bestuursverslag 2020 ==>

 

  Jaarrekening 2020 ==>

.

 


 

Bestuursbureau

De Directeur Bestuurder is de bestuurder van de stichting De Tjongerwerven en werkt op het Bestuursbureau. Hij zorgt voor professionele ondersteuning richting scholen. De Directeur Bestuurder wordt hierbij ondersteund door de management assistente / P&O-er. Tevens is een Onderwijs Kwaliteit Team (OKT), bestaande uit Bernard Winsemius, Froukje Mulder (enkele dagen op het onderwijsbureau werkzaam om beleidsmatige lijnen uit te zetten op het terrein van de leerlingenzorg). Het OKT verzorgt scholing en ondersteuning voor de intern begeleiders op de scholen. Zij nemen ook initiatieven m.b.t. onderwijsvernieuwingen en inspectiekaders.

 

 

 

 

  Alfred Vos
  Directeur Bestuurder

  Agnes Bardewee

  Management Assistent / Personeelsfunctionaris

  Froukje Mulder,

  Orthopedagoog

 

  Bernard Winsemius,

  beleidsmedewerker onderwijs

 


 

Onderwijsmanagementsteam (OMT)

Het OMT bestaat uit de schooldirecteuren, personeel van het bestuursbureau en de Directeur Bestuurder.  Door de Directeur Bestuurder worden de beleidslijnen uitgezet. Eenmaal in de drie weken worden diverse thema’s van het beleid in brainstormsessies besproken. Binnen het OMT worden de lijnen op onderwijskundig, financieel, huisvesting en personeelszaken vastgesteld. Het OMT is het hart van de organisatie.

 

 

 

 


 

Raad van Toezicht

De Tjongerwerven heeft in 2011 een organisatieverandering doorgevoerd waarin de scholen zijn ondergebracht in een stichting. De stichting wordt aangestuurd door een Directeur Bestuurder en een staf op het bestuursbureau. De belangen van de leden zijn geborgd in een aparte vereniging Tjongerwijs.   

De leden van de Raad van Toezicht hebben in de gekozen organisatie zowel een toezichthoudende rol naar de stichting Tjongerwerven als een bestuursfunctie binnen de vereniging Tjongerwijs. 

 

 

 

 


 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Tjongerwerven CPO bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. De GMR heeft volgens het regelement ‘wet op medezeggenschapsraad’ advies- en/ of instemmingsrecht m.b.t. beleidsvorming. In de praktijk betekent dit dat we meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken die onze stichting aangaan. Te denken valt aan de begroting en het bestuursformatieplan. De GMR komt 5 keer per schooljaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen is het Bovenschools Bestuur aanwezig. De Directeur Bestuurder voorziet de GMR van informatie over onderwerpen die zich (jaarlijks) aandienen. De GMR kan zelf ook agendapunten agenderen waarover zij van gedachten wil wisselen met het Bovenschools Bestuursbureau. Verder is de GMR verdeeld in kennisgroepen. Deze verdeling is op basis van deskundigheid. Te denken valt aan een kennisgroep financiën en onderwijskundig beleid. 

 

Kortom: De leden van de GMR hebben de mogelijkheid om op bovenschools niveau mee te denken en te beslissen over onderwerpen die leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. 

 

Statuten GMR zijn hier in te zien ==>