CBS Fan 'e Wiken

(per 1/8/17 fusie met OBS De Feart in Jubbega)

 

“CBS Fan 'e Wiken” is per 1 augustus 2017 gefuseerd met OBS De FEART in Jubbega.

 

Hier kunt u een nieuwsbrief waar de fusie in vermeld staat.