Vereniging Tjongerwijs

Algemeen

Vereniging Tjongerwijs roept ouders op om lid te worden van de vereniging en eventueel toe te treden tot de klankbordgroep Tjongerwijs. Vereniging Tjongerwijs is een vereniging voor alle twaalf scholen van de stichting Tjongerwerven. Het is een vereniging voor alle ouders met kinderen op deze scholen en andere belangstellenden.

De vereniging wil ondersteuning geven aan de christelijk en maatschappelijke waarden die spelen in onze samenleving. De snel veranderende maatschappij vraagt van de school en de ouders een groter wordende betrokkenheid om vraagstukken te beantwoorden zoals buiten-en tussen schoolse opvang, christelijke identiteit, participatie, krimp en communicatie. Vereniging Tjongerwijs wil het christelijk onderwijs in de regio steunen en stimuleren. We willen onderwijs dat gebaseerd is op leefbaarheid, plezier en prestaties.  

 

Vereniging Tjongerwijs is een adviesorgaan voor de stichting Tjongerwerven. Deze adviezen kunnen gaan over diverse aspecten van het onderwijs. De vereniging heeft een nauwe samenwerking met de stichting. Leden van de raad van bestuur zitten in het bestuur van de vereniging. De vereniging kan leden voordragen voor de raad van toezicht.

 

Kortom, een belangrijk orgaan dat bij kan dragen aan uw belangen en ideeën. Als u lid bent van de vereniging kunt u meedenken en meewerken om de vragen die je kind heeft of de vragen die u zelf hebt te beantwoorden. U kunt een bijdrage leveren aan belangrijke zaken die spelen in het onderwijs en in de samenleving. Als lid van de vereniging kunt u als u kinderen op school hebt lid worden van de oudercommissie van de school waar uw kind naar toe gaat. Vanuit de oudercommissie kun je lid worden van de klankbordgroep Tjongerwijs. Op die manier bent u een schakel tussen de ouders en de vereniging Tjongerwijs. Je kunt belangen van het onderwijs en ontwikkelingen in de samenleving bespreken.

 

Als vereniging willen we graag naar een representatieve vertegenwoordiging van elke school. Op deze manier kunnen de ouders van scholen meepraten en adviseren naar de Raad van Toezicht en de Directeur Bestuurder van de stichting. Het lidmaatschap voor de vereniging bedraagt € 7,-- en u kunt zich aanmelden via de school.

De vragen, suggesties en zorgen die je als ouder hebt kunnen een klankbord zijn voor de vereniging. De klankbordgroep komt enkele keren per jaar samen en bespreekt actuele zaken die gaan over ondersteuning en inspiratie van het christelijk onderwijs, identiteit en kwaliteit van het onderwijs binnen de stichting. Verder kunnen thema’s aan de orde komen over communicatie met de achterban, buitenschoolse opvang, ouderparticipatie, identiteit, school en samenleving,

We hebben na de overgang van vereniging naar stichting niet stil gezeten. Een werkgroep is bezig om een raamwerk te maken van waaruit de vereniging Tjongerwijs kan gaan werken. Zaken als statuten en doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden zijn opgesteld. Nu willen we graag het stokje overdragen zodat de vereniging in 2013 volop aan de slag kan. Kortom meld u aan als lid en stel je eventueel beschikbaar voor de ledenraad.

 

Statuten Stichting Tjongerwijs

 

“De Tjongerwerven:
voor aantoonbaar beter onderwijs gebaseerd op leefbaarheid, plezier en prestaties”.
Altijd op zoek naar ‘t jong®talent.

 

 

 

 

 

Lid worden van Vereniging Tjongerwijs Tjongerwerven